M.Sc Students

Kamrul Hasan
Nasrin Sultana
Mahmuda Haque Bristi
MSc
Taiyeba Karim Tuba
MSc
Arifa Akter
MSc
Md. Ariful Islam
MSc
Md. Ibrahim Sheikh Farid
MSc
Taslima Akter
MSc